Projektová činnost

Rozsah projektové dokumentace vychází z platného stavebního zákona, z druhu a z náročnosti nebo z účelu využití stavby. Podle konkrétních podmínek může být rozsah požadované projektové dokumentace redukován nebo jednotlivé výkony můžou být sloučeny.

Rozsah projektové činnosti se dělí na tyto části

Vyhotovení návrhu stavby celkového řešení.
Tedy projektant vypracuje větší počet studií, ze kterých si klient vybere jednu. Projektant zapracuje do vybrané studie i veškeré připomínky klienta. Po odsouhlasení vybrané studie klientem, projektant vypracuje vybraný návrh studie stavby a nechá si odsouhlasit cílovou představu klientem. Návrh stavby bude projektant konzultovat, dle potřeby s vybranými orány státní správy, správci sítí. Návrh stavby může obsahovat i odborný odhad investičních nákladů předmětu díla.

Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

V této části díla, projektant vyhotoví dokumentaci v rozsahu nutném pro vydání územního rozhodnutí, a to v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Plnění této části obsahuje předjednání dokumentace s vybranými orgány státní správy, dodavateli energií. Stejně tak obsahuje zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy, správců jednotlivých inženýrských sítí, účastníků územního řízení, dalších veřejnoprávních orgánů či institucí do čistopisu dokumentace, přikládané k návrhu na vydání ÚR.

Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

Projektant vypracuje dokumentaci v rozsahu nutném pro vydání stavebního povolení, a to v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Projektantovo předjednání, dokumentace s vybranými orgány státní správy, dodavateli energií. Stejně tak obsahuje zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy, správců jednotlivých inženýrských sítí, účastníků územního řízení i dalších veřejnoprávních orgánů do čistopisu dokumentace, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení. Součástí dokumentace může být dle potřeby projekt POV, zařízení staveniště a odpadového hospodářství, stejně tak dokumentace odstranění stávajících objektů. Součástí dokumentace může být oceněný položkový výkaz výměr.

Vyhotovení dokumentace pro provedení stavby

Dílčí část projektant vypracuje dokumentaci, která určuje stavbu do technických architektonických a ekonomických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, jeho hmotové, materiální, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost díla a instalovaných zařízení. Tato dokumentace bude předána s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy tabulky dveří, oken, hliníkových, ocelových, klempířských, dřevěných aj. výrobků. Součástí této dokumentace je položkový výkaz výměr.

Provádění autorského dozoru

Projektant na stavbě vykonává autorský dozor nad zhotovením dílenské a případné jiné dokumentace zpracované dodavatelem stavby a autorský dozor stavby po celou dobu provádění stavby. V rámci této fáze bude projektant během provádění stavby na základě výzvy klienta s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor a jednat v jeho zájmu.


< zpět na přehled
Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací