Výchozí a periodické revize

Revize elektroinstalace, revize elektrorozvodů do 1000 V:

Při zjištění závady při revizi elektroinstalace a elektrorozvodů. Můžeme se následně domluvit na jejich odstranění. Máme oprávnění provádět práce na elektrických zařízeních. Po odstranění závady se potvrdí jejich odstranění v revizní zprávě. Závady by se neměly tedy podceňovat, aby nevznikalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výchozí revize

Revize elektroinstalace či revize elektrorozvodů se většinou provádí u nové elektroinstalace. Výchozí revize elektroinstalace bude následně potřeba při kolaudaci. Pro nové odběrné místo, kde bude umístěn elektroměr, je zapotřebí výchozí revize elektroinstalace odběrného místa PRE nebo ČEZU. Při předložení této revize elektro a Vaší přihlášky k odběrnému místu Vám bude osazen elektroměr.

Periodická revize

Revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů se provádí dle normy ČSN 33 1500, lhůty revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V. Revize elektroinstalace se nejčastěji provádějí po 5 letech. Periodickou revizí elektroinstalace se zjišťuje celkový stav elektroinstalace a elektrorozvodů. Při zhoršeném stavu elektroinstalace a následné zjištění závady se musí odstranit, aby se zachoval bezpečný chod elektroinstalace a elektrorozvodů do budoucna a hlavně se předešlo úrazům elektrickým proudem.

Revize elektroinstalace

Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se dělá po úpravách nebo opravách elektroinstalace. Většinou tyto revize jsou vyžadovány při kolaudaci či u kontroly jiného správcovského institutu. Touto revizí se zjišťuje celkový stav opravené elektroinstalace, a zda elektroinstalace bude schopna bezpečného provozu.

Lhůty revize elektroinstalace a elektrorozvodů podle osob

Prostory určené pro shromažďování více než 250 osob tedy v kulturních či sportovních zařízeních, v obchodních domech, stanicích hromadné dopravy na dva roky. Zděné obytné a kancelářské budovy na pět let. Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely i jiná ubytovací zařízení na tři roky. Objekty nebo části objektů provedené ze stavební hmoty (stupeň hořlavin C2, C3) na dva roky. Pojízdné a převozné prostředky na jeden rok. Dočasné zařízení staveniště na půl roku.

Lhůty revize elektroinstalace a elektrorozvodů podle prostředí

Základní na 5 let, normální na 5 let, studené na 3 roky, horké 3 roky, vlhké 3 roky, mokré na 1 rok, se zvýšenou korozní agresivitou 3 roky, s extrémní korozní agresivitou na 1 rok, prašné s prachem nehořlavým na 3 roky, s otřesy na 2 roky, s biologickými škůdci na 3 roky, pasivní s nebezpečím požárů na 2 roky, pasivní s nebezpečím výbuchu 2 roky, venkovní na 4 roky, pod přístřeškem na 4 roky.

Revize elektrických spotřebičů a strojů:

Průběh revize

Prohlídka, Měření, Funkční zkouška, Revizní zpráva, revize spotřebičů a ručního nářadí, Izolační odpor. Po dohodě s vámi provedeme odstranění revizních závad, případně provedeme celkovou údržbu, výměnu či odstranění ostatních porevizních závad elektroinstalace.

Prohlídka

Prohlídkou zjistíme stav přívodního vedení, neporušenost všech krytů, nedodržení barevného značení signálek, sdělovačů u revizí strojů. U strojů porovnáme skutečné zapojení se zapojením řádně uvedeným v dokumentaci stroje.

Měření

Zjistíme stav a hodnotu přechodového odporu připojení doplňujícího pospojování u všech strojů. Velikost přechodového odporu ochranného vodiče, izolační stav zařízení. Podle dané třídy izolace je provádíme opět měření unikajícího proudu patřičnou metodou. Pokud, tedy zařízení obsahuje elektronické součástky náchylné k přepětí, zařízení obsahující přepěťové ochrany a napětí izolačního stavu je zařízení sníženo na jmenovité napětí měřeného zařízení. Hodnota tohoto naměřeného izolačního stavu se opět kontroluje dalším doplňujícím měřením unikajícího proudu, jež může nahradit měření izolace zařízení.

Funkční zkouška

Provedeme funkční zkoušku ručního nářadí a spotřebičů, kde je ověřována plynulost chodu, bez vibrací a hluku které většinou doprovázejí vadné zařízení. Zjistíme, zda nadměrné jiskření kartáčů třeba nesignalizují počáteční fáze závady. U strojů se ověřují funkce nouzového tlačítka a funkčnost zařízení celku.

Revizní zpráva

Obsahuje záznam měřených hodnot, průběh funkční zkoušky a hlavně výsledek vizuální prohlídky. Revizní zpráva se předávána většinou v elektronické podobě a jako příloha s vytištěným seznamem měřených hodnot zařízení, výsledek revize každého zařízení, kompletní zprávu předáme v tištěné podobě.

Revize spotřebičů a ručního nářadí

Revidované zařízení je opatřeno čárovým kódem. Pak následuje provedení revize. Opět se udělá záznam o provedeném měření do počítače, kde se dále zpracuje do podoby přehledné a revizní zpráva se vytiskne pro zákazníka.

Izolační odpor se měří

U spotřebičů třídy ochrany I mezi živými částmi a neživými částmi a popř. přístupnými vodivými částmi. U spotřebičů třídy ochrany II mezi živými částmi a přístupnými vodivými částmi. U spotřebičů třídy ochrany III mezi živými částmi a přístupnými vodivými částmi. U prodlužovacích nebo odpojitelných přívodů mezi ochranným vodičem a vzájemně propojenými ostatními vodiči. U transformátorů třídy ochrany I a II mezi živými částmi vstupního obvodu a živými částmi výstupního obvodu (posuzuje se jako spotřebič třídy II), u transformátorů třídy ochrany I ještě mezi pracovními vodiči a ochranným vodičem (posuzuje se jako spotřebič třídy I).


< zpět na přehled
Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací